Badania psychologiczne kierowców i innych grup zawodowych – dla kogo są obowiązkowe?

Badania psychologiczne kierowców i innych grup zawodowych wykonuje się w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.  Przeprowadza się je zarówno w ramach psychologii transportu jak i w ramach badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy.  O czym stanowią odrębne przepisy.

 

Badania psychologiczne kierowców w ramach psychologii transportu są obligatoryjne i dotyczą badań :

 • Kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych kategorii prawa jazdy B (np.TAXI) lub wyższej (świadectwo kwalifikacji zawodowej)
 • Kandydatów i kierowców przedłużających uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
 • Kierujących uczestniczących w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń w wyniku których przebywała w szpitalu pow. 7 dni
 • Osób kierujących pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • Osoby, która przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego
 • Kierowcy,który w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem , jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość występowania przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • Osoby ubiegającej się o kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne lub ubiegająca się o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu
 • Osoba będąca sprawcą wypadku skierowana przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego

Obowiązkowym badaniom psychologicznym (psychotechnicznym) w zakresie psychologii transportu podlegają również:

 • kandydat i instruktor nauki jazdy
 • kandydat na egzaminatora i egzaminator

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach badań profilaktycznych są wykonywane na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy, który stwierdzi potrzebę wykonania  w/w badań  w celu określenia zdolności do pracy. Są to najczęściej stanowiska wymagające pełnej sprawności psychomotorycznej:

 • operatorzy maszyn i urządzeń np. operator wózka widłowego
 • kierowcy pojazdów kat. B, którzy w ramach obowiązków służbowych poruszają się pojazdem

Podstawa prawna:

 • Dz.U.96.62.287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.).
 • Operator: Na podstawie wcześniejszych przepisów z Dziennika Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 – określa się czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z którymi operator  zobligowany jest do przeprowadzenia badań sprawności psychotechnicznej.
 • WYKAZ RODZAJOW PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNEJ

 

 

Jazda po alkoholu – wpływ na sprawność psychomotoryczną, badania psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy

BADANIA PSYCHOLOGICZNE PO ALKOHOLU KRAKÓW

„Wypiłem tylko jedno piwo i odczekałem zanim wsiadłem do samochodu”,” Wypiłem wieczorem tylko dwa drinki, ale dzień wcześniej. Rano już czułem się dobrze” , „ tylko chciałem przeparkować samochód”.  Tak najczęściej zaczyna się rozmowa z osobą skierowaną za jazdę pod wpływem alkoholu skierowaną na badania psychologiczne przez wydział komunikacji (starostę).

W dzisiejszym wpisie skoncentrujemy się na tym jak alkohol (nawet ten w najmniejszej ilości) wpływa na sprawność psychomotoryczną kierowcy, jak rozpoznać nietrzeźwego kierowcę na drodze oraz jak wygląda badanie psychotechniczne po utracie prawa jazdy kierowcy skierowanego za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

 

Każdy kierowca, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu jest obligatoryjnie kierowany na badania psychologiczne przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (art. 99 ust.1 pkt 3 lit.b ustawy z dnia 05.01.2011r. – o kierujących pojazdami).

Jak alkohol i inne substancje psychoaktywne wpływają  na sprawność psychomotoryczną?

 • zaburzeniu ulega koordynacja wzrokowo – ruchowa (90% informacji docierających do kierowcy to informacje wzrokowe)
 • wydłuża się czas reakcji
 • zaburzeniu ulegają zmysły : widzenia , równowagi, słuchu
 • ogranicza się pole widzenia
 • kierowca błędnie ocenia odległości i szybkość (swojego i innych pojazdów)
 • następuje rozproszenie uwagi
 • pogorszenie sprawności wykonawczej czynności
 • mogą pojawić się zachowania agresywne
 • ograniczona samokontrola
 • senność, zaśnięcie

A jak to wygląda w promilach ?

0,1 promila – rozproszona uwaga

0,2 promila – wydłuża się zdolność spostrzegania

0,3 promila – lekkie zaburzenia równowagi i koordynacji, pogarsza się spostrzeganie kształtów w oddali, obniża się zdolność dostrzegania ruchomych źródeł światła

0,4 promila- opóźnienie czasu reakcji, zaburzenie widzenia zmierzchowego i rekcji na olśnienie

0,5 promila – obniża się zdolność do rozpoznawania sytuacji, pobudzenie, zaburzona koordynacja wzrokowo – ruchowa,  osłabienie wzroku (pogorszenie ostrości widzenia, pogorszona zdolność oceny odległości)

0,6 promila- obniżenie samokontroli, problemy z koncentracją

0,8 promila – osłabiona koordynacja mięśniowa

1-2 promile – zaburzenia równowagi i koordynacji mięśniowej, zaburzenia pamięci i sprawności intelektualnej, brawura, agresja, labilność nastroju, przyspieszenie akcji serwa, wzrost ciśnienia krwi

2-3 promile – wzmożona senność, zaburzenia mowy, obniżona zdolność kontroli poruszania się i zachowania

3-4 promile – spadek temperatury ciała i ciśnienia krwi, ograniczona kontrola lub brak nad funkcjami fizjologicznymi, możliwa utrata przytomności.

 

Jak rozpoznać kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych, w tym niektórych leków?

 • przekracza linię jezdni
 • szeroko wchodzi w zakręty lub je ścina
 • gwałtownie hamuje i przyspiesza
 • nierówne tempo jazdy
 • czas reakcji jest wydłużony
 • jest nadmiernie pobudzony
 • nie przestrzega zakazów
 • jedzie bez włączonych świateł
 • nie włącza kierunkowskazów
 • biernie podąża za innym pojazdem
 • lekceważy zagrożenia

 

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców za jazdę po alkoholu?

Badanie rozpoczyna się wywiadem psychologicznym po którym następuje badanie za pomocą narzędzi diagnostycznych takich jak testy psychologiczne oraz badania na specjalistycznej aparaturze. Podczas całego badania osoba badana podlega obserwacji psychologicznej. Celem badania w przypadku osób kierujących pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek między zachowaniem kierowcy, które było przyczyną skierowania na badania psychologiczne a poziomem jego sprawności i cechami osobowości stwierdzonymi w wyniku badania.

Zakres badania psychologicznego szczegółowo określa RMZ z dnia 8 lipca 2014

 

Gdzie można zrobić badania psychologiczne za jazdę po alkoholu w Krakowie?

 • W pracowni psychologicznej uprawnionej do badań z zakresu psychologii transportu

Psychofizyka Pracownia Psychologiczna jest uprawniona do badań psychologicznych kierowców skierowanych za jazdę pod wpływem alkoholu jak i innych środków psychoaktywnych. Zapraszamy do kontaktu 500-848-774.

 

 

 

 

Kamerki w aucie – czy wideorejestratory wpływają na bezpieczeństwo na drogach?

Internet jak i policyjne komisariaty zalewają masowo przysyłane nagrania
z rejestratorów samochodowych. I tu część kierowców staje przed „dylematem” Nagrywać czy nie nagrywać? Wysyłać czy nie wysyłać? Jestem konfidentem czy pomagam w zachowaniu bezpieczeństwa? Rejestrowanie wykroczeń innych kierowców pozostaje w moim mniemaniu dyskusyjne. Ma ono swoje wady jak i zalety.

Wszystko, co choć trochę mogłoby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest warte przeanalizowania. Świadomość kierowców, że inni kierowcy mogą być wyposażeni w kamerę i nagranie z naszym wykroczeniem przekazać mogą policji już samo w sobie stanowić powinno czynnik prewencyjny sprzyjający bezpieczniejszej jeździe. Kierowcy będą bardziej uważać na to, co robią, będą pilnować siebie nawzajem. Natomiast istotne jest to, aby wyważyć złoty środek i prawidłowo ocenić sytuację. Jeśli widzimy, że kierowca rażąco narusza przepisy, bądź jego zachowanie sprawia wrażenie jakoby znajdował się pod wpływem alkoholu Read More …