BLOG

Jakie badania na kierowcę kat. B?

Jakie badania na kierowcę kat. B ? 

Jakie badania na kierowcę kat. B?

Kierowca pojazdu kat. B (tzw. amatorskie prawo jazdy) podlega obowiązkowym badaniom lekarskim.

Dodatkowo, jeśli kierowca posiadający kat. B pracuje na stanowisku kierowcy (np. kierowca taxi) podlega również obowiązkowym  badaniom psychologicznym potocznie nazywanymi psychotestami czy badaniami psychotechnicznymi). Kierowca zawodowy ma obowiązek poddać się badaniom psychologicznym do ukończenia 60 rż co 5 lat, a po 60 rż co 30 miesięcy.

/art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238; Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Badaniu psychologicznemu podlegają również pracownicy, którzy w ramach obowiązków służbowych prowadzą pojazd kat. B. (bez znaczenia czy jest to pojazd firmowy czy prywatny).

O terminie kolejnego badania decyduje lekarz medycyny pracy

/Kodeks pracy; Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W odniesieniu m.in. do pracowników kierujących pojazdami  wprowadzone są przepisy o charakterze szczególnym.

 

Jakie badania na kierowcę taxi?

Kierowcy taksówki podlegają pod ustawę o transporcie drogowym i są zobowiązani do przejścia kursu na przewóz osób i rzeczy. Poza obowiązkowym szkoleniem taksówkarze podlegają obowiązkowym badaniom.

Jakie badania na kierowcę taxi są obowiązkowe? Kierowca lub kandydat na kierowcę taksówki ustawowo jest traktowany jak kierowca zawodowy nawet, jeśli posiada tylko kat. B prawa jazdy.

Kierowca taksówki musi wykonać dwa badania : badanie psychologiczne (tzw. psychotesty, badanie psychotechniczne) oraz badania lekarskie.

Badanie psychologiczne polega na ocenie sprawności psychomotorycznej przez uprawnionego psychologa transportu.

Badanie psychotechniczne kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego o braku/istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Badanie lekarskie polega na ocenie stanu zdrowia i składa się najczęściej z wizyty u okulisty, laryngologa oraz lekarza orzecznika, który wydaje stosowne orzeczenie lekarskie o braku/istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych.

Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Badania psychologiczne tak zwane „badania psychotechniczne” , „psychotesty kierowców” jak wyglądają, na czym polegają i czemu służą?

 

Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Każde badanie psychologiczne rozpoczyna się rejestracją i wywiadem z osobą badaną. Psycholog pyta o stan zdrowia, doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, obecną sytuację życiową oraz w zależności od stanowiska na jakie przeprowadzone jest badanie zadaje dodatkowe pytania.

Do badania psycholog wykorzystuje obserwację psychologiczną, kwestionariusze, testy psychologiczne, aparaturę do badań m.in. do badania czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Po badaniu psycholog omawia uzyskane wyniki i wydaje stosowne orzeczenie psychologiczne.

Badania psychotechniczne – testy, przykłady

To jakie funkcje psycholog musi zbadać u kierowcy określa RMZ z dnia 8 lipca 2014. Psycholog ma za zadanie ocenić i  opisać osobę badaną pod względem: sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości z uwzględnieniem zachowania w sytuacjach trudnych, określenia poziomu dojrzałości społecznej tej osoby oraz jej sprawności psychomotorycznej. Do oceny tych funkcji psycholog posługuje się wywiadem, obserwacją oraz badaniem narzędziami diagnostycznymi.

W jednych testach odpowiadasz tak lub nie  np. „Często jestem zdenerwowany” lub ustosunkowujesz się do stwierdzeń zaznaczając liczbę na skali. Nie ma tu złych odpowiedzi ważne jest to żebyś odpowiadał szczerze.

Są testy uwagi i spostrzegania, które wykonujesz pod presją czasu np. w ciągu liczb skreślasz tylko wskazane liczby w określonym czasie.

Są testy badające sprawność procesów intelektualnych, w których za zadanie będziesz miał na przykład uzupełnić brakujący element wzoru wg logicznej zasady.

Na aparaturze przy badaniu czasu reakcji będziesz musiał wciskać przycisk i pedał w odpowiedzi na świecące się światła z kolei przy badaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej będziesz wciskać przyciski oburącz „gasząc” lampki.

 

 

Badania psychologiczne kierowców i innych grup zawodowych – dla kogo są obowiązkowe?

Badania psychologiczne kierowców i innych grup zawodowych wykonuje się w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.  Przeprowadza się je zarówno w ramach psychologii transportu jak i w ramach badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy.  O czym stanowią odrębne przepisy.

 

Badania psychologiczne kierowców w ramach psychologii transportu są obligatoryjne i dotyczą badań :

 • Kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych kategorii prawa jazdy B (np.TAXI) lub wyższej (świadectwo kwalifikacji zawodowej)
 • Kandydatów i kierowców przedłużających uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
 • Kierujących uczestniczących w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń w wyniku których przebywała w szpitalu pow. 7 dni
 • Osób kierujących pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • Osoby, która przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego
 • Kierowcy,który w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem , jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość występowania przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • Osoby ubiegającej się o kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne lub ubiegająca się o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu
 • Osoba będąca sprawcą wypadku skierowana przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego

Obowiązkowym badaniom psychologicznym (psychotechnicznym) w zakresie psychologii transportu podlegają również:

 • kandydat i instruktor nauki jazdy
 • kandydat na egzaminatora i egzaminator

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach badań profilaktycznych są wykonywane na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy, który stwierdzi potrzebę wykonania  w/w badań  w celu określenia zdolności do pracy. Są to najczęściej stanowiska wymagające pełnej sprawności psychomotorycznej:

 • operatorzy maszyn i urządzeń np. operator wózka widłowego
 • kierowcy pojazdów kat. B, którzy w ramach obowiązków służbowych poruszają się pojazdem

Podstawa prawna:

 • Dz.U.96.62.287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.).
 • Operator: Na podstawie wcześniejszych przepisów z Dziennika Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996 – określa się czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z którymi operator  zobligowany jest do przeprowadzenia badań sprawności psychotechnicznej.
 • WYKAZ RODZAJOW PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNEJ

 

 

Jazda po alkoholu – wpływ na sprawność psychomotoryczną, badania psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy

BADANIA PSYCHOLOGICZNE PO ALKOHOLU KRAKÓW

„Wypiłem tylko jedno piwo i odczekałem zanim wsiadłem do samochodu”,” Wypiłem wieczorem tylko dwa drinki, ale dzień wcześniej. Rano już czułem się dobrze” , „ tylko chciałem przeparkować samochód”.  Tak najczęściej zaczyna się rozmowa z osobą skierowaną za jazdę pod wpływem alkoholu skierowaną na badania psychologiczne przez wydział komunikacji (starostę).

W dzisiejszym wpisie skoncentrujemy się na tym jak alkohol (nawet ten w najmniejszej ilości) wpływa na sprawność psychomotoryczną kierowcy, jak rozpoznać nietrzeźwego kierowcę na drodze oraz jak wygląda badanie psychotechniczne po utracie prawa jazdy kierowcy skierowanego za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

 

Każdy kierowca, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu jest obligatoryjnie kierowany na badania psychologiczne przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (art. 99 ust.1 pkt 3 lit.b ustawy z dnia 05.01.2011r. – o kierujących pojazdami).

Jak alkohol i inne substancje psychoaktywne wpływają  na sprawność psychomotoryczną?

 • zaburzeniu ulega koordynacja wzrokowo – ruchowa (90% informacji docierających do kierowcy to informacje wzrokowe)
 • wydłuża się czas reakcji
 • zaburzeniu ulegają zmysły : widzenia , równowagi, słuchu
 • ogranicza się pole widzenia
 • kierowca błędnie ocenia odległości i szybkość (swojego i innych pojazdów)
 • następuje rozproszenie uwagi
 • pogorszenie sprawności wykonawczej czynności
 • mogą pojawić się zachowania agresywne
 • ograniczona samokontrola
 • senność, zaśnięcie

A jak to wygląda w promilach ?

0,1 promila – rozproszona uwaga

0,2 promila – wydłuża się zdolność spostrzegania

0,3 promila – lekkie zaburzenia równowagi i koordynacji, pogarsza się spostrzeganie kształtów w oddali, obniża się zdolność dostrzegania ruchomych źródeł światła

0,4 promila- opóźnienie czasu reakcji, zaburzenie widzenia zmierzchowego i rekcji na olśnienie

0,5 promila – obniża się zdolność do rozpoznawania sytuacji, pobudzenie, zaburzona koordynacja wzrokowo – ruchowa,  osłabienie wzroku (pogorszenie ostrości widzenia, pogorszona zdolność oceny odległości)

0,6 promila- obniżenie samokontroli, problemy z koncentracją

0,8 promila – osłabiona koordynacja mięśniowa

1-2 promile – zaburzenia równowagi i koordynacji mięśniowej, zaburzenia pamięci i sprawności intelektualnej, brawura, agresja, labilność nastroju, przyspieszenie akcji serwa, wzrost ciśnienia krwi

2-3 promile – wzmożona senność, zaburzenia mowy, obniżona zdolność kontroli poruszania się i zachowania

3-4 promile – spadek temperatury ciała i ciśnienia krwi, ograniczona kontrola lub brak nad funkcjami fizjologicznymi, możliwa utrata przytomności.

 

Jak rozpoznać kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych, w tym niektórych leków?

 • przekracza linię jezdni
 • szeroko wchodzi w zakręty lub je ścina
 • gwałtownie hamuje i przyspiesza
 • nierówne tempo jazdy
 • czas reakcji jest wydłużony
 • jest nadmiernie pobudzony
 • nie przestrzega zakazów
 • jedzie bez włączonych świateł
 • nie włącza kierunkowskazów
 • biernie podąża za innym pojazdem
 • lekceważy zagrożenia

 

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców za jazdę po alkoholu?

Badanie rozpoczyna się wywiadem psychologicznym po którym następuje badanie za pomocą narzędzi diagnostycznych takich jak testy psychologiczne oraz badania na specjalistycznej aparaturze. Podczas całego badania osoba badana podlega obserwacji psychologicznej. Celem badania w przypadku osób kierujących pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek między zachowaniem kierowcy, które było przyczyną skierowania na badania psychologiczne a poziomem jego sprawności i cechami osobowości stwierdzonymi w wyniku badania.

Zakres badania psychologicznego szczegółowo określa RMZ z dnia 8 lipca 2014

 

Gdzie można zrobić badania psychologiczne za jazdę po alkoholu w Krakowie?

 • W pracowni psychologicznej uprawnionej do badań z zakresu psychologii transportu

Psychofizyka Pracownia Psychologiczna jest uprawniona do badań psychologicznych kierowców skierowanych za jazdę pod wpływem alkoholu jak i innych środków psychoaktywnych. Zapraszamy do kontaktu 500-848-774.

 

 

 

 

Kamerki w aucie – czy wideorejestratory wpływają na bezpieczeństwo na drogach?

Internet jak i policyjne komisariaty zalewają masowo przysyłane nagrania
z rejestratorów samochodowych. I tu część kierowców staje przed „dylematem” Nagrywać czy nie nagrywać? Wysyłać czy nie wysyłać? Jestem konfidentem czy pomagam w zachowaniu bezpieczeństwa? Rejestrowanie wykroczeń innych kierowców pozostaje w moim mniemaniu dyskusyjne. Ma ono swoje wady jak i zalety.

Wszystko, co choć trochę mogłoby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest warte przeanalizowania. Świadomość kierowców, że inni kierowcy mogą być wyposażeni w kamerę i nagranie z naszym wykroczeniem przekazać mogą policji już samo w sobie stanowić powinno czynnik prewencyjny sprzyjający bezpieczniejszej jeździe. Kierowcy będą bardziej uważać na to, co robią, będą pilnować siebie nawzajem. Natomiast istotne jest to, aby wyważyć złoty środek i prawidłowo ocenić sytuację. Jeśli widzimy, że kierowca rażąco narusza przepisy, bądź jego zachowanie sprawia wrażenie jakoby znajdował się pod wpływem alkoholu Read More …

Kierowca z syndromem Mad Maxa

Inny kierowca celowo zajechał Ci drogę? zostałeś „obtrąbiony” bez powodu? a może zostałeś potraktowany wyzwiskami i obelgami ze strony innego kierowcy? Jeśli tak, to najprawdopodobniej trafiłeś na kierowcę z syndromem Mad Maxa – najgorszy typ jakiego można spotkać na drodze.

Psychologowie szacują, że co 5 Polak nie nadaje się do prowadzenia pojazdu z powodu zaburzeń emocjonalnych i psychicznych !

Agresywny kierowca  zwany w psychologii gniewnym, wściekłym kierowcą lub kierowcą z syndromem Mad Maxa (nazwa zaczerpnięta z kultowego filmu George’a Millera) jest  Read More …